top of page

 

​​DEPARTEMENTU ESTUDANTE ALUMNI & EMPEGABILIDADE

Departementu Estudante Alumni & Empregabilidade (DEAE), Nu’udar departementu dahuluk ne’ebé eziste iha Reitoria ba Asuntu estudantil, hahú kedan iha tinan 2000 UNTL hamriik. Oras ne’e dadaun DEAE hamahan an iha Gabinete Pro-Reitor Asuntu Estudante UNTL, hamutuk ho departemntu rua seluk ne’ebé hateten ona iha página ida ne’e (Órgaun – Gabinete Pro-Reitor).

 

 

 

 

 

Atu fasilita no halo kontrola diak liu tan, mak ba servisu DEAE nia, establese seksaun importante rua hanesan; seksaun Organizasaun - Formasaun no seksaun Alumni no Empregabilidade.

​Estrutura Departementu DEAE

  1. Andre Olideira, .S.Ip (Xefi Departementu DEAE)

  2. Joaquim Pereira de Silveira, L.Ec (Kontinua estudu iha Portugal)

  3. Frumencio Araujo, L.Agri

  4. Romeo Verdial, B.EET

  5. Maria Jose Freitas, L.Ed

  6. Armando Martins, L.Agri

  7. Elvino Correia, L.Ec

bottom of page